GDPR

Dokument na stiahnutie

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je mimoriadne vysokou prioritou pre vedenie
spoločnosti Autoškola RZ s. r. o.. Použitie webových stránok spoločnosti
Autoškola RZ s.r.o. je v zásade možné bez poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ by
však dotknutá osoba chcela využiť špeciálne služby našej spoločnosti prostredníctvom
našich webových stránok, mohlo by byť spracovanie osobných údajov potrebné. Ak je
spracovanie osobných údajov potrebné a neexistuje žiadny právny základ pre toto
spracovanie, v zásade požadujeme súhlas dotknutej osoby.
Spracúvanie osobných údajov, ako sú meno, adresa, e-mailová adresa alebo
telefónne číslo dotknutej osoby, musí byť vždy v súlade so všeobecným nariadením o
ochrane údajov a v súlade s ustanoveniami na ochranu osobných údajov jednotlivých
krajín, platnými pre spoločnosť Autoškola RZ s.r.o.. Prostredníctvom tohto
vyhlásenia o ochrane osobných údajov chce naša spoločnosť informovať verejnosť o
spôsobe, rozsahu a účele nami získavaných, používaných a spracovávaných osobných
údajov. Okrem toho sú dotknuté osoby prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane
osobných údajov informované o svojich právach.
Spoločnosť Autoškola RZ s.r.o. ako spoločnosť zodpovedná za spracúvanie
osobných údajov implementovala mnohé technické a organizačné opatrenia na
zabezpečenie čo najdokonalejšej ochrany osobných údajov spracovávaných
prostredníctvom tejto webovej stránky. Napriek tomu môžu dátové prenosy
prostredníctvom internetu v zásade vykazovať bezpečnostné medzery, takže sa nedá
zaručiť absolútna ochrana. Z tohto dôvodu má každá dotknutá osoba možnosť oznámiť
nám osobné údaje aj alternatívnymi spôsobmi, napríklad telefonicky.

I.
Základné pojmy

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Autoškola RZ s.r.o. je
založené na pojmoch, ktoré pri vydaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov
(GDPR) použil autor európskej smernice a nariadenia. Naše vyhlásenie o ochrane
osobných údajov má byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné tak pre verejnosť, ako aj pre
našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, chceme vopred
vysvetliť použitú terminológiu.
V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov používame okrem iného nasledujúce
pojmy:

· Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Za
identifikovateľnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorú možno identifikovať
priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno,
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, na online identifikátor, alebo odkazom na
jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú,
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

· Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná
fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva osoba zodpovedná za spracovanie.

· Spracúvanie

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo
súbormi osobných údajov, ktorými sa osobné údaje spracúvajú
automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, napríklad
zhromažďovaním, zaznamenávaním, usporadúvaním, štruktúrovaním,
uchovávaním, prepracúvaním alebo zmenou, vyhľadávaním, nahliadaním,
využívaním, sprístupňovaním prenosom, šírením alebo ich sprístupnením iným
spôsobom, preskupovaním alebo kombinovaním, obmedzením, vymazaním
alebo likvidáciou.

· Obmedzenie spracúvania

Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s
cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

· Profilovanie

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania
osobných údajov, ktoré spočíva v použití týchto osobných údajov na
vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby,
predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby
súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými
preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

· Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby
osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia
dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú
oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom
zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osobe.

· Prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná za spracúvanie

Prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná za spracúvanie je fyzická alebo
právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám
alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. V
prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie
alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá
na jeho určenie stanoviť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

· Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci,
agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene
prevádzkovateľa.

· Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra
alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je
treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci
konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu,
sa však nepovažujú za príjemcov.

· Tretia strana

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci,
agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ,
sprostredkovateľ a osoby, ktorá je na základe priameho poverenia
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnená spracúvať osobné údaje.

· Súhlas dotknutej osoby

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, informovaný a
jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby v konkrétnom prípade, ktorým formou
vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas
so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

II.
Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ostatných
zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a ďalších
predpisov s charakterom predpisov o ochrane údajov je spoločnosť:
Autoškola RZ s.r.o.
IČO: 47 497 149
Drevárska 458/2
058 01 Poprad

III.
Práva dotknutej osoby

· Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má právo poskytnuté autorom európskej smernice
a nariadenia požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa príslušné
osobné údaje budú spracúvať. Ak chce dotknutá osoba toto právo na potvrdenie
využiť, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa.

· Právo na informácie

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo poskytnuté
autorom európskej smernice a nariadenia kedykoľvek dostať od
prevádzkovateľa informáciu o osobných údajoch uložených o svojej osobe a
kópiu tejto informácie. Ďalej autor európskej smernice a nariadenia priznal
dotknutej osobe právo na oznámenie nasledujúcich informácií:
– účely spracovania
– kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú
– príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo ešte budú osobné
údaje sprístupnené, a to najmä u príjemcov v tretích krajinách alebo v
medzinárodných organizáciách
– ak je to možné, plánované obdobie, na ktoré sú osobné údaje uložené, alebo, ak
to nie je možné, kritériá na stanovenie tohto obdobia
– existencia práva na opravu alebo vymazanie príslušných osobných údajov alebo
na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom alebo práva na odmietnutie
tohto spracovania
– existencia práva na podanie sťažnosti u orgánu dohľadu
– v prípade, že osobné údaje dotknutej osoby nie sú zhromažďované: všetky
dostupné informácie o pôvode údajov
– existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s
článkom 22, odsek 1 a 4 GDPR
Ďalej má dotknutá osoba právo získať informácie o tom, či boli osobné
údaje odovzdané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Ak je tomu
tak, má dotknutá osoba okrem toho právo získať informácie o vhodných
zárukách v súvislosti s poskytnutím týchto informácií.
Ak chce dotknutá osoba toto právo na informácie využiť, môže sa na tento
účel kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa.

· Právo na opravu

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má autorom
európskej smernice a nariadenia zabezpečené právo požadovať bezodkladnú
opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Naviac má dotknutá
osoba právo, s prihliadnutím na účely spracovania, požadovať doplnenie
neúplných osobných údajov — aj pomocou doplnkového vyhlásenia.
Ak chce dotknutá osoba toto právo na opravu údajov využiť, môže sa na
tento účel kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa.

· Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má autorom európskej
smernice a nariadenia zabezpečené právo požadovať od prevádzkovateľa, aby
príslušné osobné údaje bezodkladne vymazal, ak nastal niektorý z nasledujúcich
dôvodov a spracúvanie už nie je potrebné:
– Osobné údaje boli zhromaždené alebo inak spracované na také účely, na ktoré
už nie sú potrebné
– Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, o ktorý sa spracúvanie opieralo podľa čl. 6,
ods. 1, písmeno a GDPR alebo čl. 9, ods. 2, písmeno a GDPR, a chýba iný právny
základ pre spracúvanie
– Dotknutá osoba vznesie v súlade s čl. 21, ods. 1 GDPR námietku proti
spracúvaniu a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody na spracúvanie,
alebo dotknutá osoba vznesie v súlade s čl. 21, ods. 2 GDPR námietku proti
spracúvaniu
– Osobné údaje boli spracúvané nezákonne
– Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
podľa právnych predpisov Únie alebo právnych predpisov členských štátov,
ktorým prevádzkovateľ podlieha
– Osobné údaje boli zhromaždené vo vzťahu k ponúkaným službám informačnej
spoločnosti v súlade s čl. 8, ods. 1 GDPR
Ak nastane niektorý z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba chce
inicializovať vymazanie osobných údajov uložených v spoločnosti Autoškola
RZ s.r.o., môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na pracovníka
prevádzkovateľa. Pracovník spoločnosti Autoškola RZ s.r.o. zariadi, aby bola
požiadavka na odstránenie okamžite splnená.
Ak spoločnosť Autoškola RZ s.r.o. zverejnila osobné údaje a ak je naša
spoločnosť ako prevádzkovateľ v súlade s čl. 17, ods. 1 GDPR povinná vymazať
osobné údaje, potom spoločnosť Autoškola RZ s.r.o. prijme primerané
opatrenia, aj technického rázu, s prihliadnutím na dostupnú technológiu a
náklady na implementáciu, aby informovala iných prevádzkovateľov, ktorí
spracúvajú zverejnené osobné údaje, že dotknutá osoba od týchto iných
prevádzkovateľov požaduje vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje
alebo kópií alebo replikácií týchto osobných údajov, pokiaľ takéto spracúvanie
nie je potrebné. Pracovník spoločnosti Autoškola RZ s.r.o. v jednotlivých
prípadoch podnikne potrebné kroky.

· Právo na obmedzenie spracúvania

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má autorom európskej
smernice a nariadenia zabezpečené právo požadovať od prevádzkovateľa
obmedzenie spracúvania, ak je daný niektorý z nasledujúcich predpokladov:
– Dotknutá osoba popiera správnosť osobných údajov, a síce počas obdobia, ktoré
prevádzkovateľovi umožňuje skontrolovať správnosť osobných údajov
– Spracovanie je protizákonné a dotknutá osoba odmietne vymazanie osobných
údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie používania osobných údajov
– Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, dotknutá
osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov
– Dotknutá osoba podala námietku proti spracovaniu podľa čl. 21, ods. 1 GDPR a
nie je ešte jasné, či prevažujú legitímne dôvody prevádzkovateľa voči
legitímnym dôvodom dotknutej osoby
Ak je daný niektorý z vyššie uvedených predpokladov a dotknutá osoba
chce inicializovať obmedzenie osobných údajov uložených v spoločnosti
Autoškola RZ s.r.o., môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na pracovníka
prevádzkovateľa. Pracovník spoločnosti Autoškola RZ s.r.o. zariadi
obmedzenie spracovania.

· Právo na prenosnosť údajov

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má autorom
európskej smernice a nariadenia zabezpečené právo dostať osobné údaje, ktoré
sa jej týkajú, ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Má tiež právo odovzdať
tieto údaje inému poskytovateľovi bez toho, aby jej v tom bránil prevádzkovateľ,
ktorému boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že spracovanie je
založené na súhlase podľa čl. 6, ods. 1, písmeno a GDPR alebo čl. 9, ods. 2 bod
GDPR alebo na základe zmluvy v súlade s čl. 6, ods. 1, písmeno b GDPR a
spracúvanie prebieha pomocou automatizovaných metód za predpokladu, že
spracovanie nie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme ani sa neuskutočňuje na účely výkonu verejnej moci, ktorým bol
poverený prevádzkovateľ.
Ďalej má dotknutá osoba pri výkone svojho práva na prenosnosť údajov
podľa čl. 20, ods. 1 GDPR právo dosiahnuť, aby boli osobné údaje odovzdávané
prevádzkovateľom priamo inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
a za predpokladu, že tým nebudú poškodené práva a slobody iných osôb.
Na uplatnenie práva na prenosnosť údajov sa môže dotknutá osoba
kedykoľvek obrátiť na pracovníka spoločnosti Autoškola RZ s.r.o..

· Právo na námietku

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má autorom
európskej smernice a nariadenia zabezpečené právo, z dôvodov, ktoré vyplynú z
jej osobitnej situácie, kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré sa uskutočňuje na základe čl. 6, ods. 1, písmeno
e alebo f GDPR. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.
Spoločnosť Autoškola RZ s.r.o. v prípade podania námietky už
nebude spracovávať osobné údaje, iba ak by sme preukázali závažné legitímne
dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami
dotknutej osoby, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, výkon a obranu
právnych nárokov.
Ak spoločnosť Autoškola RZ s.r.o. spracúva osobné údaje na
prevádzku priamej reklamy, má dotknutá osoba právo kedykoľvek podať
námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí
aj pre profilovanie, pokiaľ je v spojení s takouto priamou reklamou. Ak dotknutá
osoba namieta voči spoločnosti Autoškola RZ s.r.o. proti spracovaniu na
účely priameho marketingu, potom spoločnosť Autoškola RZ s.r.o. už
nebude spracovávať osobné údaje na tieto účely.
Okrem toho má dotknutá osoba z dôvodov vyplývajúcich z jej špecifickej
situácie právo podať námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej
týka, na účely vedeckého alebo historického výskumu spoločnosťou Autoškola
RZ s.r.o. alebo na štatistické účely v súlade s čl. 89 ,ods. 1 GDPR, iba že by bolo
takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy vo verejnom záujme.
Na uplatnenie práva na podanie námietky sa môže dotknutá osoba
obrátiť priamo na ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti Autoškola RZ
s.r.o. alebo iného zamestnanca. Dotknutá osoba sa môže tiež rozhodnúť, v
súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti, bez ohľadu na
smernicu 2002/58/ES, že uplatní svoje právo na podanie námietky
prostredníctvom automatizovaných procesov, pri ktorých sa používajú
technické špecifikácie.

IV.
Automatizované rozhodnutia

v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania
Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má autorom
európskej smernice a nariadenia zabezpečené právo nepodliehať rozhodnutiu
založenému výlučne na automatizovanom spracovaní — vrátane profilovania,
ktoré voči nej vytvára právny účinok alebo ju značne obmedzuje podobným
spôsobom, ak rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzatvorenie alebo plnenie
zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) je dovolené na
základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým
prevádzkovateľ podlieha, a tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia
na ochranu práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo
(3) sa uskutočňuje s výslovným súhlasom dotknutej osoby.
Ak je rozhodnutie (1) potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy
medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo (2) ak sa uskutočňuje s
výslovným súhlasom dotknutej osoby, prijme spoločnosť Autoškola RZ s.r.o.
primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov
dotknutej osoby, k čomu patrí minimálne právo na vymáhanie zásahu osoby zo
strany prevádzkovateľa, na uvedenie vlastného stanoviska a na napadnutie
rozhodnutia.
Ak chce dotknutá osoba uplatniť práva vo vzťahu k automatizovanému
rozhodovaniu, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na pracovníka
prevádzkovateľa.

V.
Právo na odvolanie súhlasu týkajúceho sa ochrany osobných údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má autorom
európskej smernice a nariadenia zabezpečené právo kedykoľvek odvolať súhlas
so spracúvaním osobných údajov.
Ak chce dotknutá osoba uplatniť právo na odvolanie súhlasu, môže sa na
tento účel kedykoľvek obrátiť na pracovníka prevádzkovateľa.

VI.
Ochrana údajov pri podávaní žiadosti o zamestnanie a vo výberovom konaní

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje žiadateľov na účely
realizácie výberového konania. Spracúvanie sa môže uskutočniť aj elektronicky. To sa
deje predovšetkým vtedy, keď uchádzač o zamestnanie odovzdá prevádzkovateľovi
príslušné doklady k žiadosti o zamestnanie elektronickou cestou, napríklad e-mailom
alebo prostredníctvom webového formulára nachádzajúceho sa na internetovej
stránke. Ak prevádzkovateľ uzavrie pracovnú zmluvu s kandidátom, odovzdané údaje
sa uložia na účely realizácie pracovného vzťahu v súlade s právnymi predpismi. Ak
prevádzkovateľ neuzavrie s kandidátom pracovnú zmluvu, doklady k žiadosti o
zamestnanie sa vymažú automaticky dva mesiace po oznámení rozhodnutia o
odmietnutí, pokiaľ neexistujú žiadne iné oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Iný
oprávnený záujem v tomto zmysle je napríklad dôkazné bremeno v konaní podľa
všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

VII.
Právny základ spracovania

Čl. 6 I písmeno a GDPR slúži našej spoločnosti ako právny základ pre procesy
spracúvania, pri ktorých žiadame súhlas so spracovaním údajov na určitý účel. Ak je
spracúvanie osobných údajov potrebné pri plnení predmetu zmluvy, ktorej zmluvná
strana je dotknutá osoba, ako je to napríklad pri procesoch spracúvania, ktoré sú
potrebné pri dodávkach tovarov alebo poskytovaní iných služieb alebo protihodnoty,
je spracúvanie založené na čl. 6 I, písmeno b GDPR. To isté platí pre také procesy
spracúvania, ktoré sú potrebné na predzmluvné opatrenia, ako napríklad v prípade
otázok o našich výrobkoch alebo službách. Ak naša spoločnosť podlieha právnej
povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie osobných údajov, ako napríklad pri plnení
daňových povinností, tak je spracúvanie založené na čl. 6 I, písmeno c GDPR. V
zriedkavých prípadoch môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu
životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by bolo
napríklad v prípade, keby bol návštevník zranený v našej prevádzke a museli by sme
postúpiť jeho meno, vek, údaje o zdravotnej poisťovni alebo iné životne dôležité údaje
lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by právny základ tvoril čl. 6 I,
písmeno d GDPR. Nakoniec môže byť spracovanie realizované na základe čl. 6 I,
písmeno f GDPR. Na tomto právnom základe sú založené procesy spracúvania, ktoré
nepatria do žiadneho z vyššie uvedených právnych základov, ak je spracúvanie
potrebné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, keď
neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Takéto procesy
spracúvania sú nám povolené predovšetkým preto, lebo boli osobitne spomenuté
európskym zákonodarcom. On zastupuje názor, že oprávnený záujem môže vzniknúť,
keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa (odôvodnenie 47 veta 2 GDPR).

VIII.
Oprávnené záujmy vo vzťahu k spracovaniu,
ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Ak je spracovanie osobných údajov založené na článku 6 I písmeno f GDPR, je
náš oprávnený záujem vykonávanie obchodnej činnosti pre blaho všetkých našich
zamestnancov a akcionárov.

IX.
Trvanie uchovávania osobných údajov

Kritériom pre trvanie uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná lehota
uchovávania. Po uplynutí lehoty sa príslušné údaje bežne vymažú, pokiaľ už nie sú
potrebné na plnenie zmluvy alebo začatie jednania o uzatvorení zmluvy.

X.
Zákonné alebo zmluvné ustanovenia na poskytnutie
osobných údajov; nevyhnutnosť na uzatvorenie zmluvy; povinnosť
dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné následky neposkytnutia

Informujeme vás o tom, že poskytnutie osobných údajov je čiastočne
požadované zákonom (napr. daňové zákony) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných
dohôd (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť potrebné na
uzatvorenie zmluvy, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré musíme
následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné
údaje, keď s ňou naša spoločnosť uzatvorí zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by
znamenalo, že zmluva s dotknutou osobou nemôže byť uzatvorená. Pred poskytnutím
osobných údajov dotknutou osobou sa musí dotknutá osoba obrátiť na niektorého z
našich zamestnancov. Náš zamestnanec poučí dotknutú osobu v jednotlivých
prípadoch o tom, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom alebo
zmluvou alebo je potrebné na podpísanie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť
osobné údaje a aké dôsledky by malo neposkytnutie osobných údajov.

XII.
Úrad na ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgán štátnej správy
s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a
podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich
osobných údajov. Pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou,
ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prostredníctvom
úradu je vykonávaná kontrola spracúvania osobných údajov.
Výkon kontroly spracúvania osobných údajov zabezpečuje úrad
prostredníctvom kontrolného orgánu, čím sa podieľa na ochrane základných práv a
slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Kontrolu spracúvania osobných
údajov vykonáva vrchný inšpektor úradu, inšpektori úradu a zamestnanci úradu, ktorí
sú členmi kontrolného orgánu. Úrad, prostredníctvom kontrolného orgánu, vykonáva
kontrolu na základe ročného plánu kontrol, na základe podozrenia z porušenia
povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených zákonom o ochrane
osobných údajov alebo v rámci konania o ochrane osobných údajov. Kontrolu
dodržiavania povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených zákonom o
ochrane osobných údajov vykonáva kontrolný orgán u prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa (ďalej len „kontrolovaná osoba“). Kontrolný orgán vykonáva
kontrolu na základe písomného poverenia.
Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 4826/12
820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov